Αρχική
Προϊόντα
Wishlist0

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (για οικοδομές)

571
Διάσταση: 21x30cm
Αριθμός Φύλλων: 50
Ελάχιστη συσκευασία πώλησης: 1 Τεμάχιο

 

Τεμάχιο

Περιγραφή

1. Έργα για τα οποία απαιτείται τήρηση ημερολογίου μέτρων ασφάλειας (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1396/83). Για τεχνικά έργα, που εκτελούνται σε πόλεις με πληθυσμό από 10.000 κατοίκους ή έχουν συμβατικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί σε οικοδομή όγκου 1000 κ.μ. (μ3) και εφόσον και την εκτέλεσή τους απαιτείται άδεια από την αρμόδια αρχή, τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. Το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας χορηγείται από την αρμόδια αρχή φυλάσσεται στον τόπο του έργου και είναι στην διάθεση κάθε ατόμου που έχει έννομο συμφέρον , με ευθύνη του εργολάβου ή του υπεργολάβου ολόκληρου του έργου ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί, του κυρίου του έργου. 2. Υπόχρεοι για ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας( άρθ. 8 παρ. 2 του Ν.1396/83)και δυνατότητα του αρμοδίου οργάνου (άρθ. 8 παρ. 3 του Ν. 1396/83). Υποχρέωση για ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας έχουν: α. Ο επιβλέπων το έργο για ότι αφορά τις υποδείξεις , που έχει υποχρέωση να κάνει σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, καθώς και τις παρατηρήσεις για την εφαρμογή τους. β. Οι υπόχρεοι για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών, που ορίζονται από την νομοθεσία για ότι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών αυτών. Το αρμόδιο για τον έλεγχο όργανο (επιθεωρητής εργασίας) δικαιούται να αναγράφει τις υποδείξεις του. 3. Υποχρεωτικές αναγραφές στο ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (εδ. α΄ έως ζ΄ της παρ. 1 του αρ. 113 του Π.Δ. 1073/81) . α. Ο αριθμός της θεωρημένης βεβαιώσεως του επιβλέποντος μηχανικού της αφορώσης εις την καταλληλότητα των εξωτερικών ικριωμάτων και αναφερόμενης εις την παρ. 2 του άρθ. 3 του 778/80 Π.Δ. περί των «μέτρων ασφαλείας» κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. β. Αι , κατά την παρ. 4 του αρθ. 21 του ως άνω Π.Δ. επιθεωρήσεις προ της επαναλήψεως εργασιών διακοπησών λόγω θεομηνείας γ. Αι, κατά το άρθρο 13 του παρόντος , επιθεωρήσεις των πρανών ορυγμάτων και των αντιστηρίξεων των. δ. Η ,κατά το άρθρο 35 του παρόντος , άδεια του επιβλέποντος μηχανικού δια την περίπτωση εγκαταστάσεως, ανυψωτικής μηχανής επ ικριώματος (ως και η εν προκειμένω ενίσχυσή του). ε. Αι,κατά την παρ. 13 του αρθ. 60 του παρόντος , γενικαί επιθεωρήσεις συρματόσχοινων ως και οι κατά την παρ. ιζ του αυτού αρθ. απαιτούμενοι επανέλεγχοι. . ζ. Οι, κατά το άρθρον 67 του παρόντος οριζόμενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων.

Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (για οικοδομές)

571

Τεμάχιο

Περιγραφή

1. Έργα για τα οποία απαιτείται τήρηση ημερολογίου μέτρων ασφάλειας (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1396/83). Για τεχνικά έργα, που εκτελούνται σε πόλεις με πληθυσμό από 10.000 κατοίκους ή έχουν συμβατικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί σε οικοδομή όγκου 1000 κ.μ. (μ3) και εφόσον και την εκτέλεσή τους απαιτείται άδεια από την αρμόδια αρχή, τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. Το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας χορηγείται από την αρμόδια αρχή φυλάσσεται στον τόπο του έργου και είναι στην διάθεση κάθε ατόμου που έχει έννομο συμφέρον , με ευθύνη του εργολάβου ή του υπεργολάβου ολόκληρου του έργου ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί, του κυρίου του έργου. 2. Υπόχρεοι για ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας( άρθ. 8 παρ. 2 του Ν.1396/83)και δυνατότητα του αρμοδίου οργάνου (άρθ. 8 παρ. 3 του Ν. 1396/83). Υποχρέωση για ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας έχουν: α. Ο επιβλέπων το έργο για ότι αφορά τις υποδείξεις , που έχει υποχρέωση να κάνει σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, καθώς και τις παρατηρήσεις για την εφαρμογή τους. β. Οι υπόχρεοι για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών, που ορίζονται από την νομοθεσία για ότι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών αυτών. Το αρμόδιο για τον έλεγχο όργανο (επιθεωρητής εργασίας) δικαιούται να αναγράφει τις υποδείξεις του. 3. Υποχρεωτικές αναγραφές στο ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (εδ. α΄ έως ζ΄ της παρ. 1 του αρ. 113 του Π.Δ. 1073/81) . α. Ο αριθμός της θεωρημένης βεβαιώσεως του επιβλέποντος μηχανικού της αφορώσης εις την καταλληλότητα των εξωτερικών ικριωμάτων και αναφερόμενης εις την παρ. 2 του άρθ. 3 του 778/80 Π.Δ. περί των «μέτρων ασφαλείας» κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. β. Αι , κατά την παρ. 4 του αρθ. 21 του ως άνω Π.Δ. επιθεωρήσεις προ της επαναλήψεως εργασιών διακοπησών λόγω θεομηνείας γ. Αι, κατά το άρθρο 13 του παρόντος , επιθεωρήσεις των πρανών ορυγμάτων και των αντιστηρίξεων των. δ. Η ,κατά το άρθρο 35 του παρόντος , άδεια του επιβλέποντος μηχανικού δια την περίπτωση εγκαταστάσεως, ανυψωτικής μηχανής επ ικριώματος (ως και η εν προκειμένω ενίσχυσή του). ε. Αι,κατά την παρ. 13 του αρθ. 60 του παρόντος , γενικαί επιθεωρήσεις συρματόσχοινων ως και οι κατά την παρ. ιζ του αυτού αρθ. απαιτούμενοι επανέλεγχοι. . ζ. Οι, κατά το άρθρον 67 του παρόντος οριζόμενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων.

Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (για οικοδομές)

571
Διάσταση: 21x30cm
Αριθμός Φύλλων: 50
Ελάχιστη συσκευασία πώλησης: 1 Τεμάχιο
 

Τεμάχιο

Περιγραφή

1. Έργα για τα οποία απαιτείται τήρηση ημερολογίου μέτρων ασφάλειας (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1396/83). Για τεχνικά έργα, που εκτελούνται σε πόλεις με πληθυσμό από 10.000 κατοίκους ή έχουν συμβατικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί σε οικοδομή όγκου 1000 κ.μ. (μ3) και εφόσον και την εκτέλεσή τους απαιτείται άδεια από την αρμόδια αρχή, τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. Το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας χορηγείται από την αρμόδια αρχή φυλάσσεται στον τόπο του έργου και είναι στην διάθεση κάθε ατόμου που έχει έννομο συμφέρον , με ευθύνη του εργολάβου ή του υπεργολάβου ολόκληρου του έργου ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί, του κυρίου του έργου. 2. Υπόχρεοι για ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας( άρθ. 8 παρ. 2 του Ν.1396/83)και δυνατότητα του αρμοδίου οργάνου (άρθ. 8 παρ. 3 του Ν. 1396/83). Υποχρέωση για ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας έχουν: α. Ο επιβλέπων το έργο για ότι αφορά τις υποδείξεις , που έχει υποχρέωση να κάνει σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, καθώς και τις παρατηρήσεις για την εφαρμογή τους. β. Οι υπόχρεοι για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών, που ορίζονται από την νομοθεσία για ότι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών αυτών. Το αρμόδιο για τον έλεγχο όργανο (επιθεωρητής εργασίας) δικαιούται να αναγράφει τις υποδείξεις του. 3. Υποχρεωτικές αναγραφές στο ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (εδ. α΄ έως ζ΄ της παρ. 1 του αρ. 113 του Π.Δ. 1073/81) . α. Ο αριθμός της θεωρημένης βεβαιώσεως του επιβλέποντος μηχανικού της αφορώσης εις την καταλληλότητα των εξωτερικών ικριωμάτων και αναφερόμενης εις την παρ. 2 του άρθ. 3 του 778/80 Π.Δ. περί των «μέτρων ασφαλείας» κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. β. Αι , κατά την παρ. 4 του αρθ. 21 του ως άνω Π.Δ. επιθεωρήσεις προ της επαναλήψεως εργασιών διακοπησών λόγω θεομηνείας γ. Αι, κατά το άρθρο 13 του παρόντος , επιθεωρήσεις των πρανών ορυγμάτων και των αντιστηρίξεων των. δ. Η ,κατά το άρθρο 35 του παρόντος , άδεια του επιβλέποντος μηχανικού δια την περίπτωση εγκαταστάσεως, ανυψωτικής μηχανής επ ικριώματος (ως και η εν προκειμένω ενίσχυσή του). ε. Αι,κατά την παρ. 13 του αρθ. 60 του παρόντος , γενικαί επιθεωρήσεις συρματόσχοινων ως και οι κατά την παρ. ιζ του αυτού αρθ. απαιτούμενοι επανέλεγχοι. . ζ. Οι, κατά το άρθρον 67 του παρόντος οριζόμενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων.

Back to Top
Product has been added to your cart